Juris Krādziņš

KOPSAVILKUMS PAR TAUTAS DEJĀM

35. Jaunatnes dienas, zīmīgi, pabeidzās 30. decembrī ar tautas deju sarīkojumu. Kultūras dienās, kas pastāvējušas ilgāk par Jaunatnes dienām, jau vēlākos gados it kā notika sacensības par to, kas ir galvenais sarīkojums kā dalībnieku tā apmeklētāju skaita ziņā un, man liekas, ka kaut gan nevaru to apgalvot, ka kādreiz vienas Kultūras dienas nobeidzās ar galveno sarīkojumu tautas dejās, kad nākošie pasākuma rīkotāji iznesa KD karogu no zāles. Tautas deju sarīkojumam šogad bija līdzīgs gods.

Juris Krādziņš
PĒTĪJUMS PAR TREŠO PAAUDZI

Jaunatnes dienas ievadot, Linda Ozere 28. decembrī pastāstīja par savu pētījumu doktora grāda iegūšanai Sidnejas Technoloģiskā Universitātē. Kā jau zināms, grāda iegūšanai nepieciešams temats, par kuru neviens nekad nav rakstījis. Tā nu Linda Ozere izvēlējās tematu par Austrālijas latviešu trešo paaudzi, ko trešās paaudzes latvieši saka par savu identitāti, ko viņiem nozīmē „latvietība”, kā ar latviešu valodu un kā latvieši spējuši uzturēt savu identitāti trīs paaudzēs. Trešā paaudze ir tā, kurai vecvecāki ieradās Austrālijā, un viņa visvairāk interesējās par padsmitgadīgiem un divdesmit gadīgiem, kuriem vasaras vidusskolā izveido pārrunu grupas un sarunā atsevišķas intervijas.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3361

Juris Krādziņš

VĪRU KOŖA ZIEMASSVĒTKI

Sidnejas Latviešu vīru koŗa 61. gads pabeidzās 9. decembrī ar Ziemassvētku eglītes vakaru Sidnejas ev. - lut. draudzes namā Houmbušā, kuŗu ievadot, koŗa diriģente Daina Jaunbērziņa apsveica viesus, koristus, viņu ģimenes un koŗa draugus ar vārdiem: “Prieks redzēt jūs visus mūsu gadskārtējā eglītes vakarā. Pateicos jums visiem par klātbūtni mūsu sarīkojumā un novēlu pavadīt jauku vakaru ar mums. Pieminam, arī visus mūsu aizgājušos koristus ka arī bijušos koristus, kuŗi veselības dēļ nevar šovakar ierasties.” Viņas aicināti, visi kopā nodziedāja kopdziesmu Es skaistu rozīt’ zinu, kuŗu, tāpat kā citas dziesmas ar klavierēm pavadīja Ingrīda Šakurova.

Juris Krādziņš

SENIORU EGLĪTE

Senioru saieta Ziemassvētku eglīte Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 8. decembrī iesākās ar kopīgi nodziedāto Jūs, ticīgie nāciet, kuŗu pavadīja, tāpat kā citas vēlāk dziedātās dziesmas, ar klavierēm Imants Līcis. Ieradušies bija vismaz divas reizes vairāk nekā saietus apmeklējot un pie tam vēl vairāki no regulāriem apmeklētājiem iztrūka tikai viņiem vien zināmu iemeslu dēļ.

Juris Krādziņš

KOPĪGA EGLĪTE DV NAMĀ

Šis jau ir otrais gads, kopš kopīgu Ziemassvētku eglītes sarīkojumu rīko Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa un Veco ļaužu aprūpes biedrība (Your Age Care at Home - YACAH). Līdz ar to apmeklētāju skaits 14. decembrī bija lielāks nekā katrai atsevišķi rīkojot, bet tā kā YACAH sastāv daudzi aprūpētie no citām tautām, tad runas un dziesmas bija abās valodās: angļu un latviešu.

Juris Krādziņš

DRAUDZES EGLĪTE DRAUDZES NAMĀ

Sidnejas ev. - lut. draudzes eglīte 17. decembrī iesākās pēc dievkalpojuma Svētā Jāņa baznīcā, kuŗā mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson) svētrunā pieminēja par patiesību no Jesajas 55. nodaļas 1. - 8. pantam un tālāk teica, ka mums jābūt vērīgiem un jāizvairas no viltojumiem un pakaļdarinājumiem, ko var veikt tikai uzcītīgi studējot un izprotot svētos rakstus. Nezinātāji, neiedziļinoties tanīs, bieži apgalvo, ka „nauda ir ļaunuma sakne”, bet patiesībā Bībelē Pāvila pirmā vēstulē Timotejam no 6. - 10. pantam ir rakstīts, ka „naudas mīlestība (jeb iekāre) ir visa ļaunuma sakne”, kas ir pavisam kas cits. Un pavisam nepareizi ir teikt, ka ir vienalga pa kuŗu ceļu iet pie Dieva, jo ir tikai viens ceļš: un tas ir Jēzus Kristus.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3359