Juris Krādziņš

SIRDSBALSS SIDNEJĀ

Sidnejā kopš Ziemsvētkiem un dažās vietās jau pirms tam bija iestājies klusums. Aizvērās biroju, baznīcu, Daugavas Vanagu, skolu, kafejnīcas un bibliotēkas durvis. Klusumu pārtrauca 6. janvārī, kad pēc 56. Kultūras dienām te ieradās Latvijas Saulkrastu jauktais koris Anima, kas dibināts 2001. gadā, ar diriģenti Lauru Leontjevu un tautas deju ansamblis Līgo, kas dibināts 1945. gadā, ar vadītāju Jāni Purviņu un tiem piederīgiem mūzikantiem, lai atkārtotu Melburnā uzvesto Sirdsbalsi. No KD izstādes Ojārs Greste atveda Sidnejas mākslinieku un fotografu darbus, kuŗus novietoja Baltajā zālē. Tur bija Raimonda Stopnieka, Birutas Klarkas, Lienas Sveiles, Anitas Misiņas, Dzidras Mičelas, Ojāra Grestes, Jāņa Suppes un Imanta Tillera gleznas un Ojāra Grestes un Induļa Krādziņa mākslas fotografijas.
Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3312

Juris Krādziņš

VĪRU KOŖA EGLĪTE

Eglītes sarīkojums Sidnejas latviešu ev.-lut. draudzes namā 17. decembŗa vakarā, kuŗam programmas lapiņas bija iekārtojis Pēteris Kļaviņš un Raimonds Krauklis, iesākās ar koŗa vadītāja Gunāra Zodiņa aicinājumu visiem koristiem ieņemt vietas zāles labajā pusē pie skatuves.
Daina Jaunbērziņa apsveica visus ieradušos un pieteica pirmo kopdziesmu Es skaistu rozīt’ zinu, kuŗu, tāpat kā vēlāk visas kopdziesmas un koŗa dziedātās ar klavierēm pavadīja Ingrīda Šakurova.


Juris Krādziņš

SENIORU EGLĪTE

Senioru saietiem te Sidnejā tagad tāda kārtība, ka tie notiek 10 mēnešus pēc kārtas otrajā mēneša piektdienā no februāŗa līdz novembrim, bet decembrī ir senioru eglītes sarīkojums. Šogad par sarīkojuma programmu gādāja Imants Līcis, kas arī pats pavadīja ar klavierēm visas Ziemassvētku dziesmas un bija aicinājis visus programmas izpildītājus. Programma iesākās ar Ziemassvētku dziesmu Jūs, ticīgie nāciet 9. decembrī Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē. Svētbrīdi teica Vienības draudzes mācītājs Raimonds Sokolovskis, izvēloties tekstu no Lūkasa evaņģēlija tās daļas, kur pie eņģeļa debesspulku draudze slavēja Dievu un sacīja: „Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.”

Juris Krādziņš

DAUGAVAS VANAGU EGLĪTE

15. decembrī Daugavas Vanagu namā, Benkstaunā Ziemassvētku eglīti DV Sidnejas nodaļa rīkoja kopā ar Veco ļaužu mājas aprūpes organizāciju (Your Aged Care at Home), un līdz ar to apmeklētāju un veco ļaužu aprūpētāju kopskaits sasniedza kādus septiņdesmit. Sarīkojumu atklāja DV nodaļas sekretāre un aprūpes darbiniece Gundega Zariņa, kas aicināja Vienības draudzes mācītāju Raimondu Sokolovski teikt svētrunu. Tā kā veco ļaužu aprūpēto un to aprūpētāju starpā ir arī daudz to, kas latviski neprot, svētrunu, tapat ka visas citas runas, teica angļu valodā, tur nolasot daļu no Lūkasa evaņģēlija gan par romiešu tautas skaitīšanu, Jēzus piedzimšanu, ganiem un eņģeļiem.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3311