Juris Krādziņš
GARĪGAIS KONCERTS KULTŪRAS DIENĀS
Jau agrā pēcpusdienā, 27. decembrī sākās Garīgās mūzikas koncerts Sv. Jāņa baznīcā, vispirms ar kopdziesmu Teici to Kungu. Pēc mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin S. MacPherson) ievadvārdiem un lūgšanas, koncertu iesāka Sidnejas Latviešu Vīru koris, vispirms dziedot Jāņa Baruša un Miervalža Ziemeļa Alelujā, ko diriģēja Daina Jaunbērziņa.

Juris Krādziņš
AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU 55. KULTŪRAS DIENAS IESĀKĀS
Kultūras dienas iesākās ar dievkalpojumu Vienības draudzes baznīcā, 26. decembrī, kur Kultūras dienu karogu ienesa jauktā koŗa Pernigele pārstāvji, kam sekoja kopdziesma Dievs, sargi mūsu tēvu zemi. Dievkalpojumu vadīja, iesākot ar sākuma liturģiju, mācītājs Raimonds Sokolovskis, bet Marita Lipska lasīja nodaļu no Lūkasa evaņģelija par ganiem, kas iet pie Jēzus bērniņa.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3215

Juris Krādziņš
SIDNEJAS LATVIEŠU VĪRU KORA EGLĪTE
Eglītes vakarā, 6.decembrī ev. - lut. draudzes namā SLVK piekšnieks Eigits Timermanis vispirms aicināja koristus nostāties pie sienas labā pusē skatuvei. Uz skatuves atradās klavieres, ar kuŗām vēlāk Ingrīda Šakurova - Rinna deva klavieŗpavadījumu kā koŗa tā arī visām kopdziesmām. Vispirms visi kopā dziedāja Es skaistu rozīt’ zinu.
Diriģente Daina Jaunbērziņa apsveica visus, kas ieradušies šajā eglītes sarīkojumā. Eigits Timermanis nolasīja Kristus piedzimšanas vēstījumu no Lūkasa evaņģelija 2. nodaļas.

Valdis Krādziņš
ROLANDS AUZIŅŠ UN GAUJAS NACIONĀLAIS PARKS
Sarīkojums par to notika Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 15. novembrī 2014. g. Rolands Auziņš ir Dabas Aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktors. Viņa pārziņā ir Gaujas nacionālais parks. Sidnejā viņš ieradās kā Pasaules parku kongresa pārstāvis no Latvijas. Viņš arī ir mežsaimnieks.

Dimis Pešudovs
2014.G. AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU MEISTARSACĪKSTES GOLFĀ
Golfs latviešu sportistu vidū kļūst arvien populārāks, arī Latvijā ir uzbūvēti vairāki golfa laukumi. Sidnejā 1960.g. Herberta Dzirnekļa vadībā tika nodibināts Olimpijas golfa klubs. 1961.g. tā vadību pārņēma Arnolds Gutmanis un pildīja šo pienākumu 40 gadus. Olimpijas golfa klubs izbeidza darbību 2007. gadā, bet latviešu golfisti turpināja spēlēt austrāliešu klubos.

Juris Krādziņš
LATVIJAS 96 GADU NEATKARĪBAS SVĒTKI
Svētā Jāņa baznīcā, pieminot Latvijas neatkarības 96 gadu svētkus, 16. novembrī Latvijas karogu ienesa Ivars Birze. Svētrunai tekstu mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. MacPherson) bija izvēlējies no 2. Pāvila vēstules korintiešiem 3. nodaļas 17. panta: „ Tas Kungs ir Gars. Kur tā Kungs Gars, tur ir brīvība." Dievkalpojumu beidza ar Latvijas himnu.

Dimis Pešudovs
2014.G. AUSTRĀLIJAS lLATVIEŠU MEISTARSACĪKSTES BASKETBOLĀ
Kultūras dienu laikā Sidnejā spēlēt basketbolu Austrālijas latviešu meistarsacīkstēs sabrauca četrdesmit divi latviešu izcelsmes jaunieši. Četras vienības no Jaundienvidvelsas un ACT bija pieteiktas, bet visas bija papildinātas ar spēlētājiem: no Adelaides ar Rūdi Danci, Kārli Daenki, no Melburnas ar Marku Plateri, Oskaru Graudiņu un Leonidu Spilbergu, no Pertas ar Davidu Medeni, no "Newcastle"- ar Henriku Leinasaru un no Latvijas ar Mārtiņu Dunduru, Gunti Eiduku un Andri Vanagu. Turnīrs bija labi sakārtots, un Viktors Sīkais uzraudzīja, lai sacīkstes noritētu gludi.

Juris Krādziņš
SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS DARBINIEKU EGLĪTE
Darbinieku eglīti 7. decembŗa pēcpusdienā Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē atklāja
SLB valdes priekšsēdis Jānis Grauds ar uzrunu, kuŗā viņš apsveica atnākušos Ziemassvētkos, kaut gan pareizāki būtu teikt Vasarassvētkos, jo tāds te ir patlaban gada
laiks. Kad viņš pagājušā gadā šinī laikā bijis Toronto, Kanadā, tur gan bijusi ziema un
snidzis sniegs.

Juris Krādziņš
SIDNEJAS EV.-LUT. LATVIEŠU DRAUDZES ZIEMSVĒTKU KONCERTS UN PUSDIENAS
Kā pirmais Ziemassvētku sarīkojums bija Ziemassvētku koncerts Svētā Jāņa baznīcā jau 30. novembrī, kuŗā piedalījās Draudzes ansamblis un Sidnejas Latviešu vīru koris. Koncerta daļu iesāka ar dziesmu Nu, Kristus draudze, līksmojies, Jauns baznīcgads ir iesācies, kam sekoja draudzes mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin S. MacPherson) uzruna, kuŗā pieminēja jaunā baznīcas gada iesākšanos.

Juris Krādziņš
DAUGAVAS VANAGU EGLĪTE
Eglītes sarīkojumu Sidnejas Daugavas Vanagu namā 4. decembrī atklāja Sidnejas nodaļas valdes priekšsēdis Helmuts Vabulis. Sarīkojumu vadīja Raimonds Sokolovskis, vispirms aicinot visus nodziedāt Mārtiņa Lutera sacerēto Ziemassvētku dziesmu No debesīm es atnesu, kuŗu atdzejojis Kristofors Fīrekers (Fuerecker).

Juris Krādziņš
SIDNEJAS SENIORU EGLĪTE
Senioru eglīti 12. decembrī Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē pusdienas laikā iesāka ar
kopdziesmu Ak, tu priecīga, ak, tu svētīga.
Svētrunu teica mācītājs Raimonds Sokolovskis, iesākot ar lasījumu no Mateja evaņģelija
2. nodaļas par triju gudro apmeklējumu Jeruzālemē un Betlēmē un dāvanām: zeltu, vīraku
un mirres, izskaidrojot to nozīmi.Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3214