Juris Krādziņš
SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS DARBINIEKU EGLĪTE

Sidnejas Latviešu biedrības darbinieku Ziemassvētku eglīti 6. decembrī pāri par 70 apmeklētājiem Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē atklāja SLB sekretārs un programmas pieteicējs Andris Galviņš, pateicoties visiem par atnākšanu un lūdza tiem, kas tos sagatavojuši, pieteikt priekšnesumus un pēc tam aicinot nodziedāt Ak, tu priecīga, ak, tu svētīga, kuŗu tāpat kā nākamās dziesmas pavadīja Imants Līcis.

Juris Krādziņš
DAUGAVAS VANAGU EGLĪTE

3. decembŗa pusdienas laikā iesākās eglītes sarīkojums DV namā, kur Sidnejas nodaļas priekšnieks  Helmuts  Vabulis  sveicināja mācītāju Kolvinu  Makfersonu  (Colvin S. MacPherson) un īsā ievada runā pāri par 20 apmeklētājiem pieminēja, ka Daugavas Vanagi nākamgad svinēs 70 gadu jubileju, kopš organizācijas dibināšanas Cēdelghēmā, pieminot arī, ka tur gūsta laikā vienīgie, kuŗiem atļāva ieiet no ārpuses bija mācītāji un no kuŗiem varēja saņemt ziņas par notikumiem ārpusē un palīdzību.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3261

Valda Liepiņa
2016. GADS JAU UZ SLIEKŠŅA

Decembris jau pusceļā. 2015.gads strauji tuvojas noslēgumam. Ziemsvētki teju klāt. Un es sen neesmu devusi nekādu ziņu no Luksemburgas… Jāizmanto arī izdevība lasītājiem novēlēt skaistus Ziemsvētkus un veselību un laimi 2016. gadā! Pēdējās ziņas laikam bija par jūnijā piedzīvotajiem Eiropas latviešu kultūras svētkiem un toreiz vēl bija padomā šo to jaunu pastāstīt par augusta piedzīvojumiem Latvijā – taču, jūlija beigās, dienu pirms izbraukšanas uz Latviju, paguvu darbā nokrist. Izrādījās, ka keramikas flīzes ir cietākas par manu plecu. Iedzīvojos lauztā plecā un tā gandrīz divus mēnešus dzīvoju ar kreiso roku apsējā.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3260

Edmunds Smalkais
ZĪVERTA VALODAS STILS

Sākumā daži vārdi par autora lugu iedalījumu. Zīverts izšķiŗ divus lugas veidus: ainu technikā rakstītas, kur darbība risinas no ainas uz ainu un cēlienu lugas. Pirmās viņš sauc par sintētiskām, cēlienu lugas par analitiskām. Ainu lugā skatītāju interesē kas  notiek un tā par drāmaturģisku vienību kļūst, kad tā beidzas. Cēlienu lugā turpretī drāmaturģiskā vienība implicēta jau lugas ekspozicijā un skatīju interesē tikai, kā autors to parādīs. Ainu lugu Zīverts salīdzina ar kamola uztīšanu, cēlienu lugu ar kamola notīšanu.  Autora simpatijas neesot ne vienā, nedz  otrā pusē. Ainu lugā viņš neatzīst kompozicijas patvaļu, turpretī cēlienu luga gan esot sasniegusi formas pilnību, bet tamlīdz pārvērtusies šablonā.  Zīverts lielu daļu sava mūža veltījis studējot drāmas uzbūvi un eksperimentējot, rakstot savas, līdz nācis pie slēdziena un pārliecības, ka vienīgā ideālā drāmas forma ir nepārtraukts viencēliens.

Rakstu pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3259

Juris Krādziņš
18. NOVEMBŖA AKTS SIDNEJĀ

18. novembŗa vakarā Sidnejas Latviešu nama lielajā zālē tautieši pulcējās uz Latvijas valsts proklamēšanas 97.  gada dienas atceri, kuŗu šogad rīkoja Sidnejas Latviešu biedrība. Sarīkojuma norisi pieteica Klāra Brūvere, vispirms aicinot ieradušos, kājās pieceļoties, sveikt Latvijas karoga ienešanu. Karogu ienesa Mārtiņš Gulbis, Gunas Pērkones un Kārļa Dragūna pavadībā, visi tautas tērpos.
Uzrunu teica SLB priekšnieks Jānis Čečiņš, apsveicot goda viesus un visus citus sarīkojuma apmeklētājus un pieminēja Latvijas valsts dibināšanu pirms 97 gadiem, kuŗā neiztika bez sāpēm un asarām, un vēlāk ilgām brīvības cīņām. Ilgus gadus, okupācijas laikā, to svinējām ar skumjām, bet tagad ar vieglāku sirdi gan dzimtenē, gan visur citur pasaulē un nav svarīgi, kuŗā pasaules malā mēs dzīvojam. Šovakar novēlēsim Latvijai daudz laimes.

Juris Krādziņš
VALSTS SVĒTKU PUSDIENAS BALTAJĀ ZĀLĒ

Valsts svētku pusdienas kādiem pussimts apmeklētājiem Sidnejas Latviešu nama Baltajā zālē 15. novembŗa pēcpusdienā atklāja SLB priekšnieks Jānis Čečiņš, un savā runā pieminēja dažādus svētkus mūsu dzīvē, to starpā ģimenes, sabiedriskos, pilngadības un citus, kuŗos to neatņemama daļa ir ēdiens. Tas mainās atkarībā no gada laika, bet viss atkarīgs no saules enerģijas. Ir zināmi ēdieni Miķeļos, citi Mārtiņa dienā starp rudens un ziemas saulgriežiem.

Juris Krādziņš
VALSTS DIBINĀŠANAS SVĒTKI SV. JĀŅA BAZNĪCĀ

Latvijas 97. dibināšanas atceres svētku svinības Sidnejā iesākās jau svētdien, 15. novembrī ar valsts svētku dievkalpojumu Sv. Jāņa baznīcā, kur Latvijas karogu aiz mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin S. MacPherson) ienesa Ivars Birze; pēc tam draudze sāka dziedāt dziesmu Dievs, Tavā priekšā nākam ar karogu.

Rakstus pilnībā var atrast laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3257